Rezerwaty przyrody

W granicach obszarowych Nadleśnictwa Jarocin znajdziemy trzy rezerwaty przyrody: "Dębno nad Wartą" (pow. 21,62 ha), mniejszy i zlokalizowany nieopodal "Dwunastak" (pow. 8,95 ha) oraz największy o nazwie "Czeszewski Las" o pow. 534,12 ha.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest wielkoobszarową formą ochrony przyrody, stworzoną ze względu na wartości: przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe - w celu ich zachowania i popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. Parki krajobrazowe posiadają niższy status ochronny, niż znane wszystkim parki narodowe i należą do kategorii V wg. Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Na naszym obszarze znajduje się jeden Żerkowsko-Czeszewski PK o znacznej powierzchni równej 15 640 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe czy torfowiska.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Jedną z form ochrony przyrody w Polsce wg. ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku są użytki ekologiczne. Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Lasy HCVF

Nadleśnictwa RDLP w Poznaniu zgodnie z wymogami zasad certyfikacji FSC w tym procedurą wyznaczania „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych” zidentyfikowały na swoim obszarze lasy cenne przyrodniczo (HCVF).

Ekosystemy reprezentatywne

Realizując zapisy „Krajowego standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL” nadleśnictwa RDLP w Poznaniu wyznaczyły na swoim obszarze ekosystemy reprezentatywne.