Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe czy torfowiska.

Obszar Chronionego Krajobrazu Szwajcaria Żerkowska utworzony został na podstawie Uchwały Nr XII/74/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 28 września 1989 roku. Powierzchnia całkowita obszaru wynosi 14 750 ha. Obejmuje on południową część obrębu Czeszewo oraz fragmenty obrębów Jarocin i Klęka.

Obiekt ten utworzony został w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu warunków do wypoczynku i turystyki w środowisku o znaczących walorach przyrodniczych. Okolice Żerkowa charakteryzują się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, bogatą szatą roślinną i występowaniem rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Wydatną rzeźbę terenu tworzą tu kilkudziesięciometrowe wzgórza morenowe, strome zbocza oraz parowy; ze wzgórz rozciągają się niepowtarzalne widoki na okoliczne wsie, wody i lasy. Właśnie ukształtowanie terenu zadecydowało o przyjęciu zwyczajowej nazwy dla tego obszaru Szwajcaria Żerkowska.
Przeważająca część obszaru weszła w skład utworzonego w 1994 roku Żerkowsko- Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

 

Rysunek poniżej przedstawia położenie obszaru chronionego krajobrazu i parku krajobrazowego w Nadleśnictwie Jarocin.