Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekosystemy reprezentatywne

Realizując zapisy „Krajowego standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL” nadleśnictwa RDLP w Poznaniu wyznaczyły na swoim obszarze ekosystemy reprezentatywne.

Zgodnie z wymogami Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, nadleśnictwo wyznaczyło powierzchnie zaliczone do ekosystemów reprezentatywnych. Wydzielenia te reprezentują istniejące ekosystemy zachowane w stanie naturalnym. Dla lasów w tej kategorii, nie planuje się żadnych zadań gospodarczych (z wyjątkiem zabiegów podnoszących walory przyrodnicze np. usunięcie gatunków obcych).

W pierwszej kolejności, jako ekosystemy reprezentatywne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Na takich obszarach nie prowadzi się działań gospodarczych. W wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone prace polegające na  wycinaniu obcych gatunków drzew i krzewów (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej) w celu zachowania tych ekosystemów w stanie jak najbardziej naturalnym.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wyznaczono następujące ekosystemy reprezentatywne:

-Rezerwaty przyrody – 2089,99 ha;
-Użytki ekologiczne – 439,49 ha;
-Wybrane strefy ochrony całorocznej ptaków – 1832,86ha;
-Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A – 732,11 ha;
-Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania B i C – 3163,07 ha;
-Siedliska nieleśne – 1601,48 ha;
-Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji – 1210,01 ha;
-Drzewostany trudno dostępne – 908,54 ha;
-Kępy ekologiczne pozostawione na zrębach do naturalnego rozpadu  - 1375,14 ha;
-Drzewostany cenne przyrodniczo – 1796,77 ha;
-Wyłączony drzewostan nasienny – 880,26 ha;
-Bagna – 3302,56 ha;
-Bory i lasy bagienne – 331,45 ha;
-Wybrane drzewostany uszkadzane przez bobry – 148,74 ha;
-Powierzchnie wyłączone z użytkowania z innych przyczyn – 4648,88 ha.

Ogółem 24528,06 ha, co stanowi ponad 5% powierzchni ogólnej RDLP w Poznaniu.

Wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych jest wymogiem Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC.

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych można zobaczyć na załączonej poniżej mapie.

Jeżeli masz więcej pytań dotyczących obszarów w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Jarocin prosimy o kontakt jakub.krzynowek@poznan.lasy.gov.pl tel. 62 747-23-19 (w. 122).