O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Jarocin jest jednym z 25 jednostek należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Leżymy prawie w centrum województwa Wielkopolskiego >>>

Zasoby leśne

Dominującymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie są siedliska BMśw – 30,5% (6656,46 ha), LMśw – 22,5% (4911,50 ha) i Lśw – 13,3% (2896,77 ha).

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym łowiectwa w Polsce jest uchwalona 13 października 1995 roku ustawa Prawo Łowieckie.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty (ochrony ścisłej i częściowej), parki narodowe, krajobrazowe, pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin i zwierząt– to niektóre z występujących form ochrony. Jakie znajdziesz u nas? Zobacz sam >>>

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwo Jarocin posiada jeden z najważniejszych w Europie certyfikatów jakości.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy niepaństwowe zwane potocznie prywatnymi, stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.