Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nadleśnictwo Jarocin zgodnie z obowiązującym PUL 2019-2028 wykonuje następujące zadania:

Zalesienia gruntów (przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) obejmują obszar 1,68ha. 

Odnowienia halizn, płazowizn i zrębów zaplanowano na obszarze 562,34ha.

Zaplanowana orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego planuje się na powierzchni 1820,07ha w tym zrębami zupełnymi 1074,20ha.

Orientacyjna powierzchnia podsadzeń i dolesień zaplanowana została na powierzchni 68,98ha.

Orientacyjna powierzchnia poprawek i uzupełnień została przewidziana na obszarze 484,53ha.

Nie zaplanowano powierzchni wprowadzania poszytów.

Orientacyjna powierzchnia melioracji zaplanowana na poziomie 2695,11ha (w tym nie planuje się melioracji wodnych).

Odnowienia podokapowe oraz uprawy i młodniki po rębniach złożonych . Odnowienia podokapowe w KO występują na powierzchni zredukowanej 443,88 ha. Odnowienia podokapowe w KDO występują na powierzchni zredukowanej 14,26 ha, a gatunkiem w nich panującym jest DB.S. Uprawy i młodniki po rębniach złożonych opisano w wyłączeniach o ogólnej powierzchni 401,49 ha.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni manipulacyjnej klas jakości hodowlanej odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych.

Młodniki i młodsze drzewostany (bez Ia kl. w.), dla których w trakcie prac taksacyjnych określono jakość hodowlaną, zajmują powierzchnię 11445,96 ha.
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.07.2015 r. w sprawie wykazu obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1425) lasy 59 Nadleśnictwa Jarocin położone są w granicach regionu 30 (dla gatunków liściastych) i 10 (dla gatunków iglastych). Nadleśnictwo posiada opracowany „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035, pierwszy etap realizacji na lata 2011-2021” zgodnie z poleceniem Dyrektora RDLP w Poznaniu. Leśny Materiał Podstawowy (LMP) Nadleśnictwa Jarocin zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego (KR LMP) prowadzonym przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. Łączna powierzchnia wyłączonych drzewostanów nasiennych wynosi 3,95ha (2szt), a gospodarczych drzewostanów nasiennych 545,30ha (87szt). W Nadleśnictwie Jarocin występuje 5 drzew matecznych Dg.
 
Na terenie Nadleśnictwa Jarocin założono 46 upraw pochodnych o łącznej powierzchni 101,22 ha, z czego 47,60 ha (18 upraw) przypada na uprawy założone w blokach. W rozproszeniu, poza blokami, założono 53,62 ha upraw pochodnych. Ponadto w Nadleśnictwie Jarocin istnieje plantacyjna uprawa nasienna generatywna modrzewia o pow. 4,17 ha.
 
 
 

Fot. Jakub Wojdecki

Na terenie Nadleśnictwa Jarocin znajdują się aktualnie dwie szkółki:

  1. Ośrodek Szkółkarsko-Nasienny w skład którego wchodzi wyłuszczarnia nasion oraz szkółka leśna. Powierzchnia całego obiektu to 18,49 ha. Powierzchnia produkcyjna szkółki to 587 ary, z czego 403ary to szkółka polowa, 12 arów to produkcja w korytach Dunemana, a na 172 arach produkujemy sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym w pojemnikach styropianowych.
  2. Szkółka Czeszewo na powierzchni 80 arów , służy głównie do produkcji polowej dębu szypułkowego i bezszypułkowego.

W latach 2009-2018 przeprowadzono modernizację linii technologicznej do skaryfikacji lipy i zasypu do odsiewacza bębnowego. Zakupiono dwa separatory do nasion wyprodukowane przez OTL Jarocin, co umożliwiło skrócenie procesu technologicznego wyłuszczania nasion. Zmodernizowano komorę wyłuszczarską nr 1 wykorzystywaną do termoterapii nasion. Stację Kontroli Nasion przeniesiono do części biurowej hali szkółki kontenerowej i odpowiednio wyposażono m.in. w kiełkownik Jacobsena, wagosuszarkę, regały fitotronowe i inkubatory laboratoryjne.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Na siedliskach żyznych, zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy obecnie pod osłoną istniejącego drzewostanu dąb i buk.

Aby wiedzieć więcej zajrzyj tutaj: Zasady hodowli lasu

Jeżeli masz pytania prosimy o kontakt: Joanna Henicz-Szklarz Stanowisko d.s. hodowli, szkółkarstwa i ochrony lasu, Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 141 joanna.henicz-szklarz@poznan.lasy.gov.pl