Web Content Display Web Content Display

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Jarocin znajdują się następujące obszary Natura 2000:
- PLB 300002 „Dolina Środkowej Warty" – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO);
- PLB 300017 „Ostoja Rogalińska" – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO);
- PLH 300009 „Ostoja Nadwarciańska" – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW);
- PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty" – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty(OZW);
- PLH 300053 „Lasy Żerkowsko-Czeszewskie" – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW).
Na gruntach znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jarocin, ale nie podlegających PGL LP, znajduje się częściowo obszar PLH 300057 „Dolina Średzkiej Strugi" – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW).
Poniżej zamieszcza się dane ze standardowego formularza danych (SDF).
Jednym z pięciu obiektów sieci NATURA 2000 jest obszar o nazwie Dolina Środkowej Warty (PLB 300002) o powierzchni 57 104,40 ha. Na terenie Nadleśnictwa Jarocin położone jest 4722,74 ha, czyli 8,3 % ogółu obszaru.
Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno nad Wartą (koło Nowego Miasta). Dolina ma szerokość od 500 m do około 5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie użytkowany.

Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Występuje tu 17 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Zagrożeniem jest ograniczenie wezbrań wód roztopowych oraz nieprzewidywalne, okresowe zalewy po nawalnych deszczach letnich od czerwca do sierpnia. Zmiana reżimu hydrologicznego prowadzi do ograniczenia gospodarki łąkowej, a w konsekwencji do sukcesji roślinności krzewiastej i drzewiastej na tereny otwarte. Zmiana stosunków wodnych ma także negatywny wpływ na zdrowotność lasów łęgowych w zachodniej części obszaru.

Drugi z obszarów naturowych Nadleśnictwa Jarocin to Ostoja Nadwarciańska (PLH 300009) o powierzchni 26 653,07 ha. Na terenie Nadleśnictwa Jarocin położone jest 37,13 ha, czyli 0,1% ogółu obszaru.

Trzecim obiektem sieci NATURA 2000 jest obszar o nazwie Ostoja Rogalińska (PLB 300017) o powierzchni 21 763,12 ha. Na terenie Nadleśnictwa Jarocin położone jest 165,88 ha, czyli 0,8% ogółu obszaru.

Czwarty z obszarów naturowych obejmujący teren Nadleśnictwa Jarocin to Rogalińska Dolina Warty (PLH 300012) o powierzchni 14 753,62 ha. Na terenie Nadleśnictwa Jarocin położone jest 165,86 ha, czyli 1,1% ogółu obszaru.
Lasy Żerkowsko-Czeszewskie to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty o powierzchni 7 158,20 ha. W granicach administrowanych przez Nadleśnictwo Jarocin znajduje się 5 028,72 ha, czyli 70,3 % powierzchni ostoi.
Szczególny charakter i bezcenną wartość przyrodniczą mają grądy i łęgi rosnące w uroczysku Warta – jest to polder zalewowy Warty i jej lewobrzeżnego dopływu – Lutyni.
Polder przecina wał przeciwpowodziowy dzielący go na część czynną – zalewową i nieczynną, odciętą od wylewów obu rzek.

Cechą charakterystyczną są tu licznie występujące starorzecza Warty (Musiółka, Czaple, Szaniec, Łojewo, Mała Starucha, Wielkie, Zaskrzęcie, Długie Zaskrzęcie, Dębiński Rów, Podkowa).
Występuje tu 7 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej:
- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (kod 3150)
- zalewane muliste brzegi rzek (kod 3270)
- łąki selernicowe (kod 6440)
- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod 6510)
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod 9170)
- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod 91E0)
- łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (kod 91F0).
Obszar w większości położony jest na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego PK. Główne zagrożenia stanowią: użytkowanie rolnicze, nieprawidłowo prowadzona melioracja oraz negatywne skutki działania zbiornika retencyjnego Jeziorsko – wiosenna redukcja przepływów wezbraniowych.

Materiał filmowy źródło: YouTube