O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Jarocin jest jednym z 25 jednostek należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Leżymy prawie w centrum województwa Wielkopolskiego >>>

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Jarocin przeważają siedliska lasowe bo stanowią, aż 56% całej definiowanej powierzchni leśnej. Króluje tu las mieszany świeży (22%).

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Głównym zadaniem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie możliwe najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy "tolerowanych" gospodarczo szkodach wyrządzanych przez nią w drzewostanach, których wielkość powinna być jedynym racjonalnym kryterium w regulacji jej stanu. Gospodarka łowiecka musi być integralną częścią gospodarki leśnej, a zwierzyna składową częścią ekosystemu leśnego, dlatego zachowanie lasu i jego wielofunkcyjnego charakteru traktować należy jako priorytetowe zadanie hodowli lasu.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty (ochrony ścisłej i częściowej), parki narodowe, krajobrazowe, pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin i zwierząt– to niektóre z występujących form ochrony. Jakie znajdziesz u nas? Zobacz sam >>>

Certyfikaty

Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dobrze prowadzą gospodarkę leśną i w należyty sposób dokumentują podejmowane działania. Potwierdziły to audyty przeprowadzone w połowie lutego.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy niepaństwowe zwane potocznie prywatnymi, stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.