Web Content Display Web Content Display

Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Jarocin znajduje się ok. 23,4 tys. ha lasów. Nie wszystkie lasy stanowią własność Skarbu Państwa. Nasi leśnicy opiekują się ponadto powierzchnią 2,2 tys. ha lasów prywatnych..

Struktura wiekowa wg powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

Struktura wiekowa wg miąższości na powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

W celu pełniejszej charakterystyki stanu lasu zamieszcza się poniżej ocenę zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem. Zgodność składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem określono zgodnie z wytycznymi instrukcji urządzania lasu, dla upraw i młodników Ia klasy wieku zgodnie z §40 ust. 2, dla drzewostanów starszych zgodnie z § 40 ust. 3.

Wyodrębniono następujące grupy drzewostanów wg stopni zgodności:

a) stopień 1 - skład gatunkowy jest zgodny z GTD, gdy gatunek główny GTD jest gatunkiem panującym w drzewostanie, a gdy GTD składa się z dwu lub więcej gatunków jeżeli w składzie gatunkowym ocenianego drzewostanu występują również pozostałe gatunki,

b) stopień 2 - skład gatunkowy jest częściowo zgodny z GTD, gdy gatunek główny GTD występuje w drzewostanie i wraz z pozostałymi gatunkami GTD stanowią co najmniej 50% składu gatunkowego drzewostanu (przy ocenie uwzględnia się również II piętro oraz podrost w KO - proporcjonalnie do ich udziału w składzie drzewostanu),

c) stopień 3 - skład gatunkowy jest niezgodny z GTD, gdy nie są spełnione warunki określone wyżej, pod literą b.

Niżej przedstawia się zestawienie powierzchni drzewostanów w ha wg stopni ich zgodności z siedliskiem w typach siedliskowych lasu dla obrębów i nadleśnictwa w postaci tabel:

Typ

P o w i e r z c h n i a   w  h a

Siedliskowy

Grupa drzewostanów

Lasu

1

2

3

Razem

Obręb Czeszewo

Bśw

122,05

 

 

122,05

BMśw

1253,69

22,02

1,33

1277,04

BMw

95,18

0,62

1,72

97,52

LMśw

1092,74

683,62

66,68

1843,04

LMw

17,55

355,57

238,57

611,69

LMb

0,80

0,78

 

1,58

Lśw

194,36

356,22

240,70

791,28

Lw

81,16

459,06

128,35

668,57

Ol

17,24

1,28

 

18,52

OlJ

31,50

92,20

16,71

140,31

99,13

441,20

151,79

692,12

Razem

3005,40

2412,57

845,85

6263,82

%

48,0

38,5

13,5

100,0

 

Typ

P o w i e r z c h n i a   w  h a

Siedliskowy

Grupa drzewostanów

Lasu

1

2

3

Razem

Obręb Jarocin

Bśw

480,48

 

 

480,48

Bw

5,11

 

 

5,11

BMśw

2386,34

44,79

43,19

2475,78

BMw

443,01

67,51

81,59

592,11

LMśw

844,74

768,65

106,76

1720,15

LMw

35,92

164,38

186,69

386,99

Lśw

1250,13

255,24

305,59

1810,96

Lw

12,91

29,36

34,29

76,53

Ol

103,15

3,56

1,46

108,17

OlJ

81,79

69,24

2,60

153,63

7,90

32,82

80,09

120,81

Razem

5652,94

1435,55

842,23

7930,72

%

71,3

18,1

10,6

100,0

 

Typ

P o w i e r z c h n i a   w  h a

Siedliskowy

Grupa drzewostanów

Lasu

1

2

3

Razem

Obręb Klęka

Bs

0,65

 

 

0,65

Bśw

1596,26

1,58

 

1597,87

BMśw

2769,89

30,57

11,28

2811,74

BMw

30,99

5,01

6,52

42,52

LMśw

440,11

741,43

44,18

1225,72

LMw

30,10

206,24

179,47

415,81

Lśw

97,87

116,77

09,46

324,10

Lw

31,35

95,00

92,88

219,23

Ol

62,74

3,56

3,85

70,15

OlJ

29,59

57,55

16,64

103,78

17,00

318,70

164,93

500,63

Razem

5106,58

1576,41

629,21

7312,20

%

69,8

21,6

8,6

100,0

 

Typ

P o w i e r z c h n i a   w  h a

Siedliskowy

Grupa drzewostanów

Lasu

1

2

3

Razem

Nadleśnictwo

Bs

0,65

 

 

0,65

Bśw

2198,82

1,58

 

2200,40

Bw

5,11

 

 

5,11

BMśw

6409,78

97,38

55,80

6562,96

BMw

569,18

73,14

91,29

733,61

LMśw

2377,59

2193,70

217,24

4788,53

LMw

83,57

726,19

604,73

1414,49

LMb

0,80

0,78

 

1,58

Lśw

1542,36

728,23

655,75

2926,34

Lw

125,42

583,42

255,49

964,33

Ol

183,13

8,40

5,31

196,84

OlJ

142,88

218,89

35,95

397,72

124,03

792,72

396,81

1313,56

Razem

13764,92

5424,53

2317,29

21506,74

%

64,0

25,2

10,8

100,0

 

Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów wg stopni zgodności składu gatunkowego z siedliskiem:

Stopień zgodności składu

gatunkowego

z siedliskiem

Obręb

Nadleśnictwo

Czeszewo

Jarocin

Klęka

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

drzewostany:

- zgodne z siedliskiem

3005,40

48,0

5652,94

71,3

5106,58

69,8

13764,92

64,0

- częściowo zgodne z siedliskiem

2412,57

38,5

1435,55

18,1

1576,41

21,6

5424,53

25,2

- niezgodne z siedliskiem

845,85

13,5

842,23

10,6

629,21

8,6

2317,9

10,8

Razem pow. leśna zalesiona

6263,82

100,0

7930,72

100,0

7312,2

100,0

21506,74

100,0

 

          

Z wyżej zamieszczonych zestawień wynika znaczne zróżnicowanie zgodności składów gatunkowych w poszczególnych siedliskach i grupach siedlisk. Drzewostany niezgodne z typem gospodarczym występują głównie na następujących siedliskach: LMw 43% powierzchni siedliska, Lśw 22%, Lw 26%, Lł 30%. Są to głównie drzewostany sosnowe i brzozowe na siedliskach lasowych. W tych siedliskach gatunkami panującymi w poszczególnych przyjętych gospodarczych typach drzewostanów są głównie Db, Bk, Js.

 

Na siedliskach borowych dominują grupy drzewostanów zgodnych z siedliskiem. I tak na siedlisku Bśw jest to 99,9% powierzchni siedliska, na BMśw 97%.