Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zagrożenie pożarowe

Największym zagrożeniem dla obszarów leśnych są pożary. W efekcie szeroko rozumianej działalności człowieka powstaje ponad 90% pożarów lasu. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów na terenach leśnych, są umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności i nieostrożność w obchodzeniu się ogniem.

Telefony alarmowe - zauważyłeś pożar alarmuj
Straż pożarna 998
Nr alarmowy   112
PAD czyli Punkt alarmowo- dyspozycyjny Nadleśnictwa Jarocin tel. + 48 (62) 747 38 07, kom. 501 949 163

Poniżej kafel/mapa zagrożenia pożarowego w Polskich lasach - wystarczy, że klikniesz na poniższy obrazek.

 

 

Największym zagrożeniem dla obszarów leśnych są pożary. W efekcie szeroko rozumianej działalności człowieka powstaje ponad 90% pożarów lasu. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów na terenach leśnych, są umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności i nieostrożność w obchodzeniu się ogniem. Poważnym, stałym zagrożeniem obszarów leśnych są pożary, zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny oraz długotrwałych okresów suszy w sezonie letnim. Powodują one dotkliwe, nieraz nieodwracalne straty w ekosystemach leśnych. Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem wzrastającej ich penetracji przez ludność i nieostrożnego obchodzenia się z ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadujących z lasami.

Z uwagi na charakter drzewostanów zdecydowana większość obszarów leśnych nadleśnictwa charakteryzuje się dużą palnością. Niebezpieczeństwo powstawania pożaru lasu jest związane z powszechnym występowaniem drzewostanów sosnowych, w dużej części młodszych klas wieku, często bez podszytów z łatwo zapalnym runem składającym się z m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy. W drzewostanach przerzedzonych i na uprawach z pokrywą silnie zadarnioną suche trawy w okresie wczesnej wiosny powodują wzrost zagrożenia pożarowego. W tym okresie istnieje duża możliwość powstania pożarów w partiach lasów sąsiadujących z większym skupieniem łąk, pastwisk, ugorów, ponieważ wskutek wypalania traw ogień może przerzucić się do lasu. Niebezpieczeństwo powstawania pożarów związane jest również ze zwiększoną penetracją lasów przez turystów i miejscową ludność podczas zbioru jagód i grzybów w okresie lata i jesieni. Najbardziej wtedy narażone na pożary są drzewostany położone w sąsiedztwie uczęszczanych dróg. Na mapie ochrony p-poż oznaczono tereny aktualnie i potencjalnie narażone na powstanie pożaru tj. uprawy i młodniki oraz powierzchnie planowanych w najbliższym 10-leciu odnowień. Nadleśnictwo Jarocin położone jest w 9D strefie prognostycznej bieżącego zagrożenia pożarowego. Meteorologiczny Punkt Prognostyczny (MPP) znajduje się na terenie Nadleśnictwa Piaski. Informacje o aktualnym zagrożeniu pożarowym oraz innych danych meteorologicznych można uzyskać na stronie: http://www.traxelekronik.pl/pogoda/las

 

 

 

W Nadleśnictwie Jarocin działa system obserwacyjno – alarmowy, którego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru na terenach leśnych. Zabezpieczono środki techniczne umożliwiające szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia w celu prowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru oraz ustalono sposoby postępowania na wypadek pożaru. Nadleśnictwo współpracuje w ochronie przeciwpożarowej z sąsiednimi nadleśnictwami.

Dodatkowo  w okresie dużego zagrożenia pożarowego Nadleśnictwo organizuje naziemne patrole przeciwpożarowe z użyciem lekkiego samochodu patrolowo- gaśniczego wyposażonego w moduł gaśniczy. Ponadto Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu organizuje loty patrolowe samolotów gaśniczych. Leśne bazy lotnicze znajdują się w Michałkowie koło Ostrowa Wlkp. oraz w Jaryszewie koło Obrzycka. System tworzą: sieć stałej obserwacji naziemnej, patrole przeciwpożarowe, patrole lotnicze, punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD), sieć łączności.

W Nadleśnictwie Jarocin są trzy dostrzegalnie pożarowe. Znajdują się na terenie leśnictw: Rozmarynów, Brzozowiec i Ośrodek Szkółkarsko-Nasienny.

 

Zachodnie kompleksy obrębu Klęka, w leśnictwach Brzozowiec, Lubonieczek i Boguszyn objęte są obserwacją z wieży zlokalizowanej w Zwoli na terenie Nadleśnictwa Babki obręb Kórnik. Południowowschodnie kompleksy obrębu Czeszewo leżą w zasięgu wieży obserwacyjnej zlokalizowanej na terenie obrębu Benewicze w Nadleśnictwie Grodziec.
W 2018 roku zakończono inwestycję, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu -zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”,
obejmującą:
- budowę dostrzegalni kamerowej na terenie OSN w Jarocinie,
- wyposażenie 3 punktów obserwacyjnych oraz PAD w specjalistyczne urządzenia telewizyjne, przeznaczone do obserwacji obszarów leśnych Nadleśnictwa Jarocin przy wykorzystaniu wzajemnej komunikacji radiowej z możliwością cyfrowego przesyłania obrazu i danych do PAD. Dostarczone oprogramowanie analizuje obraz z 3 kamer przeciwpożarowych jednocześnie, automatycznie wykrywa dymy/pożary celem poinformowania obserwatora PAD.

Sieć obserwacyjna spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu MŚ z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Nadleśnictwo Jarocin posiada od dnia 25.03.2019 r. nowy punkt alarmowo – dyspozycyjny (PAD) usytuowany na terenie Ośrodka Szkółkarsko-Nasiennego mieszczącego się w Jarocinie przy ul. Poznańskiej 34.

Nadleśnictwo utrzymuje pasy przeciwpożarowe typu A ( pkt. 2.4. obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu) w d-stanach do lat 30 położonych przy drogach publicznych oraz porządkuje przy tych drogach d-stany starsze niż 30 lat z gałęzi i odpadów poeksploatacyjnych po wykonaniu zabiegów hodowlanych ( § 39.1 Rozporządzenia MSWiA z dn. 07.06.2010 r.). Za utrzymanie w należytym stanie pasów wzdłuż linii kolejowej odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowym S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu.

Na podstawie dwóch rozporządzeń w sprawie dróg pożarowych: Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca.2009 r. (Dz.U.Nr 124, poz. 1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.) i Rozporządzenia MŚ z 22.03.2006 r. (Dz.U.Nr 58, poz. 405 z dnia 7 kwietnia 2006 r) w Nadleśnictwie Jarocin wyznaczono 62 dojazdy pożarowe. Wszystkie to drogi o nawierzchni twardej lub gruntowe utrzymywane w sposób zapewniający ich przejezdność.

Na terenie lasów i w ich pobliżu zaewidencjonowano 25 punktów czerpania wody dla celów gaśniczych. Są one zlokalizowane przy rzekach oraz innych naturalnych i sztucznych zbiornikach wody, przystosowane do poboru wody przez samochody gaśnicze.

Lasy Nadleśnictwa Jarocin leżą w zasięgu działania Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, Środzie Wlkp, Wrześni oraz niewielkie fragmenty lasu, Komend w Śremie i Krotoszynie podległych Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze funkcjonują przy Komendach Powiatowych PSP. W miejscowościach położonych na terenie zasięgu działania Nadleśnictwa znajdują się Ochotnicze Straże Pożarne. Część z nich w miejscowościach Jarocin, Cielcza, Witaszyce, Kotlin, Racendów, Żerków, Dobieszczyzna, Jaraczewo, Dominowo, Krzykosy, Pięczkowo, Klęka, Nowe Miasto, Brodowo, Zaniemyśl, Koźmin, Czarny Sad, Książ Wielkopolski, Kołaczkowo, Miłosław, Orzechowo, Czeszewo włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w skrócie KSRG.

Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 %. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.

Jak zachować się w lesie

1. Wstęp do lasów w Polsce jest wolny.

2. Gospodarzami lasu są leśnicy, istnieje także specjalna wydzielona służba – Straż Leśna, której celem jest ochrona lasu przed zniszczeniem.

3. W lesie tak jak w każdym innym miejscu należy pamiętać o właściwym zachowaniu. Gdy dojdziesz do lasu lub dojedziesz na leśny parking wyruszasz by poznać las i jego tajemnice:

Pamiętaj !

- W lesie nie używaj ognia,

- Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu,

- Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998,

- Autem nie wjeżdżaj do lasu,

- Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal www.czaswlas.pl

- Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny,

- Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom.

- Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta, które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory,

- Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy,

- Drzewa, rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj,

- Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!,

- Jeżeli według Twojej oceny na terenie Nadleśnictwa Jarocin istnieje niebezpieczeństwo dla lasu, zawsze informuj o tym służbę leśną 606-759-167 lub policję 997.

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami: Łukasz Trzebniak Stanowisko d.s. p.poż., łowiectwa, melioracji i dróg  Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 126, 698 162 587 lukasz.trzebniak@poznan.lasy.gov.pl