Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby leśne

Dominującymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie są siedliska BMśw – 30,5% (6656,46 ha), LMśw – 22,5% (4911,50 ha) i Lśw – 13,3% (2896,77 ha).

Wyżej wymienione siedliska stanowią razem 66,3% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Siedliska borowe zajmują 44,0% (9618,08 ha), a lasowe i olsy zajmują 56,0% (12239,96 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Poniższy wykres przedstawia udział procentowy typów siedliskowych lasu

Zestawienie powierzchniowo procentowego udziału gatunków panujących w siedliskowych typach lasu przedstawia poniższy wykres.

Drzewostany Nadleśnictwa Jarocin odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Powierzchniowo i miąższościowo przeważają drzewostany IIIb klasy wieku. W skali całego nadleśnictwa struktura wiekowa drzewostanów z dominacją IIIb i IVa klas wieku, jest korzystna w kontekście stosowanych sposobów zagospodarowania rębniami złożonymi ze średnim i długim okresem odnowienia. Rozkład zapasu w klasach i podklasach wieku oraz duży udział drzewostanów w klasie odnowienia zapewnia trwałość lasu i ciągłość użytkowania drzewostanów. W stosunku do IV rewizji urządzania lasu nastąpiły istotne zmiany dotyczycące: powierzchni leśnej, zasobów drzewnych i przeciętnego wieku:
- wzrost powierzchni leśnej o 51,90 ha (0,24%),
- spadek zapasu o 75184 m3 brutto (-1,43%),
- spadek przeciętnej zasobności o 1,66%.
- spadek przeciętnego wieku drzewostanów 60 lata (61 lat w poprzednim planie).

Struktura wiekowa wg powierzchni leśnej przedstawia się następująco:


 

Struktura wiekowa wg miąższości na powierzchni leśnej przedstawia się następująco: