Łowiectwo

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym łowiectwa w Polsce jest uchwalona 13 października 1995 roku ustawa Prawo Łowieckie.

Zgodnie z jej brzmieniem „Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, (…) oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej”.

Zwierzyna w stanie wolnym stanowi dobro ogólnonarodowe, jest własnością Skarbu Państwa.

Głównymi zadaniami łowiectwa jest ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Łowiectwo ma na celu także poprawę warunków bytowania zwierząt poprzez ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego, oraz  zachowanie jego równowagi przyrodniczej dla uzyskiwania możliwie jak najlepszej kondycji osobniczej populacji. Celem łowiectwa jest także spełnianie potrzeb społecznych takich jak myślistwo, kultywowanie tradycji oraz krzewienie etyki i kultury łowieckiej.

Administracja w zakresie łowiectwa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, sprawuje ją samorząd województwa.62 747 63 60 w. 141

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Jarocin przydzielony jest do 31 obwodów łowieckich, z czego Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin nadzoruje gospodarkę łowiecką w 22 obwodach łowieckich. 20 obwodów jest dzierżawionych przez koła łowieckie a dwa obwody stanowią Ośrodki Hodowli Zwierzyny. Obwód nr 305 jest obwodem leśnym, pozostałe są kwalifikowane, jako obwody polne. Teren nadleśnictwa wchodzi w skład dwóch Rejonów Hodowlanych – „I Poznań ” oraz „IV Kalisz”, dla których opracowano Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane na okres od 1.04.2017 r – do 31.03.2027 r.

 

Fot. Jakub Wojdecki

Obszary nadleśnictwa stanowią miejsce przebywania populacji zwierząt łownych – jelenia, daniela, dzika i sarny. Uszkodzenia roślin następują wskutek: zgryzania pędów, spałowania, ogryzania, czemchania (obijania), zjadania nasion, siewek, pączków lub liści, wydeptywania upraw. Z wymienionych największe gospodarcze znaczenie mają zgryzanie oraz spałowanie. Efektem jest uszkodzenie upraw i młodników oraz redukcja liściastych gatunków głównych i domieszkowych. W ostatnim okresie gospodarczym pojawiły się także uszkodzenia drzewostanów spowodowane przez bobry np. w oddz. 58b,d, 109g, 111f, 121n, 125a obr. Jarocin oraz 204p, 205j, 229l, 233f obr. Klęka.

Poziom wyrządzanych szkód nie przekracza na ogół wskaźników tzw. szkód gospodarczo znośnych. W celu zmniejszenia rozmiaru wyrządzanych szkód należy dążyć do utrzymywania optymalnego stanu zwierząt łownych poprzez pełne wykonywanie planów odstrzału. Pozostałe sposoby jak grodzenia upraw, prawidłowe zagospodarowanie poletek łowieckich, stosowanie mechanicznych, akustycznych i chemicznych środków odstraszających, palikowanie modrzewia, zimowe wykładanie drzew ogryzowych oraz dokarmianie zwierzyny wpływają na ograniczanie rozmiaru wyrządzanych szkód. Należy egzekwować właściwe zagospodarowanie poletek łowieckich, w tym – zakładanie nowych poletek żerowych i zgryzowych, budowanie nowych oraz utrzymywanie w pełnej sprawności istniejących urządzeń łowieckich (paśniki, lizawki oraz ambony).

Zgodnie z Prawem łowieckim nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

- może brać udział w sporządzeniu corocznej inwentaryzacji;
- zatwierdza, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, roczne plany łowieckie;
- współdziała z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) oraz z właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;
- jest organem odwoławczym (szacowanie szkód od zwierzyny).

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce.

Cele łowiectwa:
- ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
- ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
- uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
- spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Do zadań nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
- dokonywania rzetelnej inwentaryzacji zwierzyny,
- opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania obwodów łowieckich,
- poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, buk, wierzby oraz dzikie drzewa i krzewy owocowe.

Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego– tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

 

Chcesz wiedzieć więcej zajrzyj tutaj

 

 

 

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami: Łukasz Trzebniak Stanowisko d.s. p.poż., łowiectwa, melioracji i dróg  Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 126, 698 162 587 lukasz.trzebniak@poznan.lasy.gov.pl