Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Jarocin znajduje się ok. 23,4 tys. ha lasów.

Nadleśnictwo Jarocin sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2298 ha na podstawie corocznie aneksowanych umów/porozumień.


Powierzchnia nadzorowanych lasów przedstawia się następująco:
- w powiecie jarocińskim 761 ha,
- w powiecie średzkim 1092 ha,
-  w powiecie krotoszyńskim 178 ha,
- w powiecie wrzesińskim 267 ha.

Starosta Śremski sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa we
własnym zakresie.

Jesteśmy nadleśnictwem trzy obrebowym: 

1. Obręb Czeszewo 09 – 07 – 1
2. Obręb Jarocin 09 – 07 – 2
3. Obręb Klęka 09 – 07 – 3
Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Obszar Nadleśnictwa Jarocin graniczy z następującymi jednostkami LP: od północy z nadleśnictwami Czerniejewo i Gniezno, od zachodu z nadleśnictwami Babki i Piaski, od południa z nadleśnictwem Krotoszyn, od wschodu z nadleśnictwami Grodziec i Taczanów.

Struktura wiekowa wg powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

Struktura wiekowa wg miąższości na powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

Drzewostany Nadleśnictwa Jarocin odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Powierzchniowo i miąższościowo przeważają drzewostany IIIb klasy wieku.

Ocenę zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem wykonano zgodnie z §40 “Instrukcji Urządzania Lasu” w dwu grupach drzewostanów: upraw i młodników do 10 lat oraz w pozostałych drzewostanach poza uprawami i młodnikami.

Poniżej przedstawiamy tabelę a w niej wykaz drzewostanów wg stopni zgodności

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni wg stopni zgodności w typach siedliskowych lasu
 
 
Z zamieszczonych wyżej zestawień wynika niewielkie zróżnicowanie zgodności składów gatunkowych w poszczególnych siedliskach i grupach siedlisk. Na siedliskach borowych dominują grupy drzewostanów zgodnych z siedliskiem – stanowią 98% powierzchni tych drzewostanów. Na siedliskach lasowych i olsach drzewostany niezgodne z siedliskiem stanowią 14,2%, a częściowo zgodne 21,6% powierzchni drzewostanów na tych siedliskach.
 
 

 

 

Uprawy i młodniki o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskowym typem lasu stanowią 92,87% powierzchni 83 Ia klasy wieku – 1034,19 ha. Skład gatunkowy częściowo zgodny ma 7,13% upraw i młodników – 79,40 ha.