Asset Publisher Asset Publisher

Projekt małej retencji nizinnej

Projekty małej retencji w lasach były realizowane z powodzeniem od połowy lat 90. W roku 2006 pojawił się pomysł skoncentrowania tego typu działań i opracowania jednego wniosku do Funduszu Spójności. Tematem projektu jest „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Celem projektu jest likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych,które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.  Projekt ten ma szansę stać się pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę, przedsięwzięciem związanym z małą retencją w lasach.

Projekt obejmuje:

- renaturyzację obszarów wodno-błotnych,

- odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających,

udowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.

W marcu 2007 r. na mocy porozumienia z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych otrzymało zlecenie na opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Fot. Jakub Wojdecki

W grudniu 2009 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie, który został bardzo wysoko oceniony przez grupę roboczą ds. oceny projektów, a umowa o dofinanoswanie zostala podpisana w dniu 9 czerwca 2010 r.

Projekt jest realizowany na terenie 178 nadleśnictw w ramach ok. 400 gmin i obejmuje budowę ponad 3300 obiektów, które łącznie retencjonują 31 mln m3 wody.

Umowa opiewa na łączny koszt 195 200 000, 00 zł z czego 136 000 000,00 zł zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności.