Asset Publisher Asset Publisher

Nowy most wspólnym przedsięwzięciem

MOST DROGOWY W DRODZE GMINNEJ NR G607642P POTARZYCA – WYRĘBIN, WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE LEŚNO-SAMORZĄDOWE

Beneficjent

Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

 

Kwota dofinansowania w ramach wspomaganie administracji samorządowej poprzez dofinansowanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej

70 000,00 zł – 45,49% wartości inwestycji

 

Okres realizacji inwestycji

wrzesień 2016 – lipiec 2017

 

Stan przed rozpoczęciem inwestycji

Stary most składał się z dwóch ceglanych, łukowych sklepień na kamiennych fundamentach podpartych na środku murowanym filarem na kamiennych fundamentach. W ekspertyzie technicznej wykonanej przez właściciela obiektu stwierdzono, że obydwa sklepienia łukowe zostały znacząco uszkodzone (wypchnięte) na zewnętrznych częściach łuków. Ponadto został zniszczony środkowy filar mostu i częściowo przyczółki mostowe. Ściany sklepienia (pierwsza warstwa sklepienia) od strony północnej mostu zupełnie odspoiła się od reszty ustroju mostu i runęła do wody. Kamienne ściany obydwu przyczółków mostu zostały również zniszczone szczególnie od strony północnej. Poszczególne kamienie ułożone w murze kamiennym przyczółków były odspojone i pozbawione spoin z wyraźnymi dużymi pęknięciami. Most był tak znacząco zniszczony, że utracił całkowicie swoje możliwości użytkowe, a korzystanie z niego stanowi bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników dlatego Decyzją z dn. 15.03.2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie zakazał użytkowania mostu.

 

Charakterystyka nowego mostu drogowego powstałego w wyniku inwestycji

Most drogowy w drodze gminnej nr G607642P Potarzyca – Wyrębin, którego właścicielem jest Gmina Jarocin.

Na inwestycję składały się następujące roboty budowlane:

 - Montaż przepustu z blachy stalowej ocynkowanej 3,35/2,19 m – 5,8 m;

- Wypełnienie przestrzeni wokół przepustu gruntem stabilizowanym cementem Rm 5,0 MPa;

- Odbudowa wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych – ścianki prefabrykowane – 2 komplety;

- Podbudowa betonowa bez dylatacji grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

- Zasypka z piasku średniego grubości  45 cm;

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm;

- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24,0 kg/m – 18 m;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa.

Budowa mostu pozwoliła na realizację następujących celów, będących priorytetami dla stron współfinansujących zadanie:

- Udostępnienie dla ruchu lokalnego drogi gminnej nr G607642P Potarzyca - Wyrębin nieprzejezdnej z powodu zakazu użytkowania starego mostu wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

- Skrócenie czasu dojazdu interesantów do siedziby Leśnictwa Potarzyca;

- Zmniejszenie uciążliwości mieszkańców wsi Szymanów związane z faktem kierowania całości ruchu kołowego wynikającego z prowadzenia gospodarki leśnej na drogę biegnącą przez miejscowość z powodu zamknięcia ruchu przez stary most;

- Usprawnienie transportu drogowego związanego z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w części kompleksu leśnego Potarzyca;

- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego całości kompleksu Potarzyca.