Web Content Display Web Content Display

Łowiectwo

Głównym zadaniem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie możliwe najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy "tolerowanych" gospodarczo szkodach wyrządzanych przez nią w drzewostanach, których wielkość powinna być jedynym racjonalnym kryterium w regulacji jej stanu. Gospodarka łowiecka musi być integralną częścią gospodarki leśnej, a zwierzyna składową częścią ekosystemu leśnego, dlatego zachowanie lasu i jego wielofunkcyjnego charakteru traktować należy jako priorytetowe zadanie hodowli lasu.

Teren Nadleśnictwa Jarocin podzielony jest na 22 obwody łowieckie, z czego 19 z nich jest dzierżawionych przez koła łowieckie a 3 obwody są wyłączone z wydzierżawienia z przeznaczeniem na Ośrodki Hodowli Zwierzyny. Rzeka Warta dzieli teren nadleśnictwa na dwa rejony hodowlane. Obwody łowieckie po północnej stronie Warty należą do IX Rejonu Hodowlanego „Czerniejewo" natomiast obwody po południowej stronie Warty do VII Rejonu Hodowlanego „Taczanów".

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie prowadzona jest w oparciu o zasady określone w ustawie Prawo Łowieckie oraz o ustalenia zawarte w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych ustalonych na lata 2007- 2017.

Fot. Jakub Wojdecki

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Jarocin

Stany zwierzyny w ostatnich latach w nadzorowanych przez Nadleśnictwo obwodach łowieckich są następujące:

  

 

Cele łowiectwa:
· Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
·  Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
· Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
·  Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Jarocin oparte jest o następujące formy:
· poletka łowieckie- 39,34 ha
· łąki zagospodarowane do celów łowieckich- 21,17 ha
· pasy zaporowe- 19,77 km
· paśniki- 282 szt.
· lizawki- 1078 szt.
· ambony- 837 szt.
Corocznie myśliwi i leśnicy w ramach zimowej akcji dokarmiania zwierzyny dostarczają następujące ilości karmy:
· objętościowa sucha- 76,6 t
·  objętościowa soczysta- 967 t
·  treściwa- 295 t
·  sól- 9,75 t

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego– tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

 

Chcesz wiedzieć więcej zajrzyj tutaj

Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami: Bartosz Zawal Stanowisko d.s. przeciwpożarowych, dróg i melioracji wodnych, łowiectwa i turystyki Tel.: 62 747 23 19, 62 747 63 60 w. 126, 602 654 344 bartosz.zawal@poznan.lasy.gov.pl