Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Przedmiotem przetargu są grunty rolne położone na terenie Nadleśnictwa Jarocin według wykazu gruntów oferowanych do wydzierżawienia.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin,  63 -200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, tel./fax 062/7472319, 7472415, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na dzierżawę gruntów rolnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jarocin.

Oferty pisemne na dzierżawę gruntów należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Nadleśnictwo Jarocin,  stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w sekretariacie Nadleśnictwa Jarocin, ul. Tadeusza Kościuszki 43, 63 -200 Jarocin  lub przesłać pocztą na ww. adres w zaklejonych kopertach z adnotacją:    
„Oferta na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Jarocin”, w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godz.1430. Decyduje data i godzina wpływu do Nadleśnictwa. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej ? - informację dotyczącą ogłoszonego przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 w siedzibie Nadleśnictwa Jarocin przy ul. T. Kościuszki 43w pokoju nr 10 lub pod nr tel. 62/7472319 w. 128.