Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie działań ochronnych na obszarze rezerwatu „Czeszewski Las” oraz wybranych obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jarocin.

  1. Oferty, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl, osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej  powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania na Wykonanie działań ochronnych na obszarze rezerwatu „Czeszewski Las” oraz wybranych obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jarocin ”.
  2. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wiadomość zostanie zatytułowana: „Oferta w ramach postępowania na Wykonanie działań ochronnych na obszarze rezerwatu „Czeszewski Las” oraz wybranych obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jarocin”.
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  4. Termin złożenia oferty: do 20.07.2022 r., do godz. 10:00.
  5. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
  6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  7. Złożona oferta winna zawierać: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jakub Krzynowek, tel. 62 747 23 19 w. 122, e-mail: jakub.krzynowek@poznan.lasy.gov.pl. Załączniki w formie plików doc./docx. dostępne są  do pobrania na dole ekranu.